Privacy verklaringPrivacyverklaring

1             Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt ACADIS ADLER BV  persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen.

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat ACADIS ADLER BV  inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

ACADIS ADLER BV zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

 

2             Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: ACADIS ADLER BV, Buorren 12, Britswert; klik hier

 

3             Persoonsgegevens die worden verwerkt

ACADIS ADLER BV
 verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens: ☐ achternaam ☐ voornamen ☐ geslacht ☐ telefoonnummer ☐ e-mailadres ☐ factuurnummer

 

 

4             Verwerkingsgrond

ACADIS ADLER BV
 verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die ACADIS ADLER BV met betrokkene heeft gesloten;

ACADIS ADLER BV een wettelijke verplichting dient na te komen

een gerechtvaardigd belang van [Naam], waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van ACADIS ADLER BV aan betrokkene.

 

 

5             Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

facturatie

afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten

informatie over wijzigen producten en diensten

marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

telefonisch contact, e-mailcontact

uitvoering wettelijke verplichtingen 

6             Delen van persoonsgegevens met derden

ACADIS ADLER BV
 verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ACADIS ADLER BV   blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7             Bewaarduur van persoonsgegevens

ACADIS ADLER BV
 zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:Wettelijke grondslag: NL houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. § Marketingdoeleinden: [bewaartermijn]

Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: [bewaartermijn]

Telefonisch contact: [bewaartermijn]

Informeren over wijzigingen van diensten: [bewaartermijn] 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van ACADIS ADLER BV

ACADIS ADLER BV
 zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

8             Gebruik van cookies op website

ACADIS ADLER BV
 gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

9             Beveiliging van de door ACADIS ADLER BV  vastgelegde persoonsgegevens

ACADIS ADLER BV  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ACADIS ADLER BV  Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal ACADIS ADLER BV  onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. ACADIS ADLER BV  meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt [Naam] onverwijld contact op met deze betrokkenen. Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met ACADIS ADLER BV  klik hier 

10           Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van [naam] schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

 

Deze AVG is samengesteld op basis van het document, beschikbaar gesteld door DuPho, Vereniging van Nederlandse beroepsfotografen.

Britswert, 15 mei 2018


(C) 2010 / 2011 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken